Laat ondernemerschap groeien

Victor Veldhof 06 10 80 25 64
Mark van der Steen 06 10 89 37 06
Bart van der Heiden 06 10 45 15 38
Hans van Boxtel 06 57 32 70 06
Rob Pagen 06 24 77 65 64

Privacy verklaring

Contactgegevens

Bezoekadres en postadres:
Singravendreef 18
5709 RH Helmond
T: 06-1080 2564
E: info@red-lemon.nl

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor RED LEMON. RED LEMON behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen namelijk van alles over u. Het is voor RED LEMON van groot belang dat uw informatie veilig is. Medewerkers binnen RED LEMON dienen zich aan strenge regels te houden bij de omgang met informatie. Wij stellen hoge eisen aan beveiligingsstandaarden. RED LEMON verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

RED LEMON verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en dus ook van u. Wij hebben uw persoonsgegevens om meerdere redenen nodig. Om u als klant in onze computersystemen op te kunnen voeren, om een (bedrijfs)advies aan u uit te kunnen brengen, maar ook om vanuit onze ‘regisseursrol’ producten en diensten via derden (specialistische partijen zoals accountants, verzekeraars en banken) vanuit hen aan u aan te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw bedrijf of uw (privé)inkomen indien dat noodzakelijk is bijvoorbeeld. Als u geen klant meer van RED LEMON bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 7 jaar.

Om nieuwe klanten te werven verwerkt RED LEMON ook persoonsgegevens. Dit gaat dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens verkregen via een specialistische partij of bijvoorbeeld via de website van de Kamer van Koophandel. Als u nog geen klant bent, verwerkt RED LEMON een beperkt aantal persoonsgegevens van u om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Dit onder de noemer ‘prospect’ in het door haar gebruikte klant-systeem.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

RED LEMON is graag transparant over wat zij met uw persoonsgegevens doet en vindt het belangrijk dat deze kloppen. U kunt RED LEMON daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verbeteren. Als u niet wilt dat RED LEMON uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. U leest verderop in deze verklaring hoe u dit kunt doen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

RED LEMON gebruikt uw persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Het komt voor dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doet RED LEMON alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht conform de door u en RED LEMON getekende opdrachtbevestiging. Zoals aan specialistische partijen zoals een bank of accountant om u een meest optimale dienstverlening te kunnen bieden. Tevens gebruikt RED LEMON zelf uw persoonsgegevens om haar bedrijfsvoering efficiënt te houden. Op deze manier kunnen wij u goed bereiken, zowel telefonisch als via e-mail.

Wilt u inzage in uw gegevens en welke gegevens met derden (specialistische partijen) zijn gedeeld?

U leest verderop in deze verklaring hoe u dit kunt doen.
RED LEMON vindt het van groot belang dat haar computers, software en systemen up-to-date en beveiligd zijn. Hiervoor hebben wij hoogwaardige software ingezet, onderhoud en beheer via een erkend ICT bedrijf ingeregeld alsmede goed gekwalificeerde beveiligingssoftware ingezet voor onze data opslag op onze computers, I-Cloud opslag alsmede data-opslag ruimte op kantoor voor onze back-ups.

RED LEMON maakt op regelmatige basis gebruik van specialisten die hier voor kunnen zorgen. Deze zijn via een ‘verwerkersovereenkomst’ verbonden aan RED LEMON.

Wilt u inzage in deze verwerkersovereenkomsten? U leest verderop in deze verklaring hoe u dit kunt doen.

RED LEMON verkoopt zelf geen financiële-en verzekeringsproducten, zij fungeert als ‘Financieel Regisseur’ in de bedrijfsadvisering, ondersteuning en begeleiding van ondernemers en hun bedrijf. RED LEMON is dan ook niet WFT plichtig, daar er via ons géén particuliere producten inhoudelijk geadviseerd en afgesloten kunnen worden. RED LEMON werkt samen met specialistische  partijen (bijvoorbeeld, kredietverzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers) die dit voor de klant kunnen uitvoeren.

Werkwijze: opdrachtbevestiging en toestemming

RED LEMON maakt een opdrachtbevestiging voor u op voordat zij voor u aan de slag gaat. Dit wordt voorafgegaan door een kennismakings- en inventarisatiegesprek. Deze opdrachtbevestiging wordt door u en RED LEMON ondertekend. Hierin wordt ook verwezen naar onze Privacy Verklaring welke u via onze website www.red-lemon.nl kunt raadplegen. Tevens tekent u op de opdrachtbevestiging voor toestemming dat RED LEMON namens u bevoegd is om uw persoons- en bedrijfsgegevens (welke u met RED LEMON deelt) te delen met derden (specialistische partijen) welke nodig zijn voor uitvoering van uw opdracht conform de opdrachtbevestiging.

Gedetailleerde uitwerking persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met RED LEMON opneemt via de e-mail, website of telefoon dan zullen we uw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel.

Bij het invullen van het ‘Vragenformulier’ voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw persoonlijk bericht gevraagd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RED LEMON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld financiële gegevens voor het kunnen uitvoeren van de opdracht volgens de door u en RED LEMON getekende opdrachtbevestiging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RED LEMON verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RED LEMON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze diensten bij u af te leveren conform opdrachtbevestiging/overeenkomst;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om met (eventuele) in te schakelen derden (specialistische partijen) uw informatie te kunnen delen ten behoeve van uitvoering van de opdracht volgens de opdrachtbevestiging;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • RED LEMON verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RED LEMON neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RED LEMON) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RED LEMON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

RED LEMON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons ( lees ook ‘opdrachtbevestiging’) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RED LEMON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

RED LEMON gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RED LEMON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toe stemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@red-lemon.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenregeling Autoriteit Persoonsgegevens

RED LEMON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RED LEMON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met RED LEMON via info@red-lemon.nl