Laat ondernemerschap groeien

Victor Veldhof 06 10 80 25 64
Mark van der Steen 06 10 89 37 06
Bart van der Heiden 06 10 45 15 38
Hans van Boxtel 06 57 32 70 06
Rob Pagen 06 24 77 65 64

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Algemene bepalingen
Artikel 3. Wanneer is er een overeenkomst?
Artikel 4. De dienstverlening van Red Lemon
Artikel 5. Communicatie
Artikel 6. Inschakeling derden
Artikel 7. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Red Lemon?
Artikel 8. Wat vraagt Red Lemon van u?
Artikel 9. Aansprakelijkheid van Red Lemon
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Wijziging van deze voorwaarden
Artikel 14. Toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

  1. Red Lemon: opdrachtnemer/dienstverlener. Red Lemon is gevestigd te (5709 RH) Helmond, aan de Singravendreef 18 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72528974.
  2. Red Lemon werkt als financieel en bedrijfskundig adviseur/regisseur en houdt zich onder meer bezig met: adviseren, begeleiden, bemiddelen en samenwerken met diverse specialistische partijen op het gebied van financiën voor zakelijke partijen. Hieronder wordt ook verstaan het begeleiden van klanten bij geschillen en alle overige diensten die Red Lemon verricht ten gunste en in opdracht van u.
  3. Financiële instelling: de partij (niet zijnde Red Lemon) bij wie een financieel product wordt afgesloten.
  4. Opdracht: de door u aan Red Lemon verstrekte Opdracht die vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst /opdrachtbevestiging .
  5. U: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Red Lemon een offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Algemene bepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen van Red Lemon.
  2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar u bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing.
  3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
  4. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Red Lemon en u gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
  5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Red Lemon slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Red Lemon en u zijn overeengekomen.
  6. Met ‘schriftelijk’ wordt ook per e-mail bedoeld.

Artikel 3. Wanneer is er een overeenkomst?

  1. Een overeenkomst tussen u en Red Lemon wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Red Lemon een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Red Lemon is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan u heeft verstuurd.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Red Lemon opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nooit te beschouwen als fatale termijn.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Red Lemon en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Red Lemon werkzaam zijn.

Artikel 4. De dienstverlening van Red Lemon

  1. Red Lemon zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Red Lemon zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Red Lemon heeft hierbij een inspanningsverplichting.
  2. Aan door Red Lemon gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van u, kunt u geen rechten ontlenen. Deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling aan u rechtstreeks een offerte heeft uitgebracht die door u is geaccepteerd, kan Red Lemon een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
  3. Door Red Lemon aan u gegeven adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
  4. Analyses die door Red Lemon worden gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
  5. Red Lemon maakt een analyse op basis van uw gegevens. U bent verplicht om de inhoud van de analyse goed te controleren. Als er sprake is van een onjuistheid of van een tekortkoming in de analyse, die u had kunnen opmerken, dan moet u dit  zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden schriftelijk aan Red Lemon laten weten.

Artikel 5. Communicatie

  1. Als u een digitaal bericht aan Red Lemon heeft verzonden, dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht Red Lemon heeft bereikt als u een (niet automatisch gegenereerde) ontvangstbevestiging van de ontvangst heeft ontvangen.
  2. Algemene (ook op uw verzoek) door Red Lemon verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt niet beschouwd als een door Red Lemon gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, tenzij dit uit een mededeling van Red Lemon blijkt of het advies op uw persoonlijke situatie is toegespitst.
  3. Totdat u een adreswijziging aan Red Lemon heeft bekendgemaakt, mag Red Lemon erop vertrouwen dat u bereikbaar bent op het door u bij aanvang van de Opdracht opgegeven (e-mail)adres.

Artikel 6. Inschakeling derden

  1. Het is Red Lemon toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan u. Als Red Lemon de overeenkomst volledig laat uitvoeren door een derde, dan zal zij hiervoor toestemming aan u vragen.
  2. Voor zover Red Lemon bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met u en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Red Lemon is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
  3. Red Lemon is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 6.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Red Lemon?

 1. Het honorarium dat Red Lemon van u ontvangt, kan onderdeel zijn van de aan u door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds vooraf afspraken over en leggen die vast in een overeenkomst.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan u doorberekend. Red Lemon mag overeengekomen tarieven tussentijds verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, die de kostprijs van Red Lemon beïnvloeden.
 4. Als Red Lemon werkt op declaratiebasis, behoudt Red Lemon zich in alle gevallen het recht voor om een voorschot te vragen, waarbij pas begonnen zal worden met de opgedragen werkzaamheden/diensten nadat de desbetreffende voorschotnota is voldaan door u.
 5. Facturen van Red Lemon moeten door u worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Red Lemon voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur iets anders vermeldt
 6. Verrekening door u van door Red Lemon voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door u gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door u in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Red Lemon uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 7. Als u de door Red Lemon in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, bent u, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien u ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Red Lemon te voldoen, kan Red Lemon de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval u de buitengerechtelijke incassokosten moet vergoeden. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op in ieder geval 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd met een minimum van
  € 150,00.
 8. Als u betaalt, dient dit steeds eerst ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Als uw kredietwaardigheid daartoe naar het oordeel van Red Lemon aanleiding geeft, is Red Lemon bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat u voldoende zekerheid voor uw betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 8. Wat vraagt Red Lemon van u?

  1. Red Lemon kan haar Opdracht alleen goed uitvoeren, als zij van u zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de opdracht alle relevante informatie krijgt. Red Lemon wil in ieder geval, maar niet uitsluitend, weten, als er zodanige veranderingen optreden in de bedrijfsvoering, bedrijfsstructuur, het inkomen of uw vermogenssituatie, dat Red Lemon haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen.
  2. Red Lemon kan alleen aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen als u het in artikel 8.1 bepaalde naleeft.
  3. Als voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Red Lemon zijn gesteld, of als u op andere wijze niet aan uw (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Red Lemon bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
  4. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan Red Lemon verschafte informatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Red Lemon

 1. Iedere aansprakelijkheid van Red Lemon alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Red Lemon bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Red Lemon wordt uitgekeerd, inclusief het door Red Lemon te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. Als de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Red Lemon in een specifiek geval geen dekking verleent, is haar aansprakelijkheid, die van haar bestuurders, haar werknemers en de door Red Lemon bij de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het voor de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan u in rekening gebrachte honorarium.
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht gebeurt uitsluitend ten behoeve van u. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Red Lemon is niet aansprakelijk voor schade die door u of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door u verstrekte inlichtingen.
 5. Red Lemon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in door Red Lemon gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Red Lemon kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 6. Red Lemon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat door u aan Red Lemon verzonden (e-mail)berichten Red Lemon niet hebben bereikt.
 7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Red Lemon voor schade die veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar of haar ondergeschikten.
 8. U bent pas gerechtigd om een overeenkomst met Red Lemon te ontbinden, als Red Lemon, zelfs na in gebreke te zijn gesteld, toerekenbaar tekort blijft schieten om aan haar verplichtingen jegens u te voldoen. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door u te worden nagekomen.

Artikel 10. Overmacht

  1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor u of Red Lemon niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van de andere partij is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van die partij.
  2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Red Lemon.
  3. Partijen mogen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten zolang als de overmacht duurt. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden. Er is dan geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Red Lemon is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van u ontvangt geheim te houden. Deze plicht geldt tevens voor haar bestuurders, werknemers en door Red Lemon bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Red Lemon als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:
  1. Red Lemon is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Red Lemon noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
  2. Wanneer Red Lemon persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  3. Red Lemon gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om U van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht.
  4. Red Lemon treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@red-lemon.nl. Red Lemon zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 5. Red Lemon zal uitsluitend gegevens aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Red Lemon gegevens van u om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt Red Lemon eerst om toestemming aan u. Red Lemon sluit met organisaties die gegevens van onder andere u verwerken een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 12. Klachten

  1. Bent u niet tevreden over de dienstverlening? Red Lemon stelt het op prijs als u dat eerst schriftelijk aan haar laat weten zodat zij serieus werk kan maken van uw klacht. Om te zorgen dat Red Lemon de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de klacht, aan Red Lemon worden voorgelegd. Na deze termijn vervallen eventuele rechtsvorderingen.
  2. U moet, ook al heeft u een klacht ingediend, de factuur van Red Lemon nog steeds betalen binnen de afgesproken termijn.
  3. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat door Red Lemon schriftelijk op uw klacht is gereageerd..

Artikel 13. Wijziging van deze voorwaarden

    1. Red Lemon is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Red Lemon tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij u daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. U bent gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Partijen treden dan in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
    2. Als u tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Red Lemon genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.